Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung trang 131, 132 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trong SGK trang 131, 132 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 131 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 + 5/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 + 5/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 4): Tính :

Tính 4/5 + 17/25 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 4/5 + 17/25 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 132 SGK Toán 4): Tìm x :

Tìm x x + 4/5 = 3/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tìm x x + 4/5 = 3/2 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 132 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Tính bằng cách thuận tiện nhất 12/17 + 19/17 + 8/17 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính bằng cách thuận tiện nhất 12/17 + 19/17 + 8/17 | Để học tốt Toán 4

Bài 5 (trang 132 SGK Toán 4): Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A cóTrong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học | Để học tốt Toán 4số học sinh học tiếng Anh vàTrong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học | Để học tốt Toán 4 số học sinh Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp ?

Lời giải:

Số học sinh Tin học và tiếng Anh bằng:

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học | Để học tốt Toán 4(số học sinh cả lớp)

Đáp số:Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học | Để học tốt Toán 4số học sinh cả lớp