Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung trang 139 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Luyện tập chung trong SGK trang 139 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 139 SGK Toán 4):

Cho các phân số 3/5, 5/6, 25/30, 9/15, 10/12, 6/10 | Để học tốt Toán 4

a) Rút gọn các phân số trên.

b) Cho biết các phân số trên có những phân số nào bằng nhau .

Lời giải:

Cho các phân số 3/5, 5/6, 25/30, 9/15, 10/12, 6/10 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 139 SGK Toán 4): Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi

a) 3 tổ chiếm mấy phấn học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh ?

Lời giải:

a, 3 tổ chiếmLớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi 3 tổ chiếm mấy phấn học sinh của lớp | Để học tốt Toán 4số học sinh cả lớp

b, Số học sinh của 3 tổ là:

32 xLớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi 3 tổ chiếm mấy phấn học sinh của lớp | Để học tốt Toán 4= 24 (học sinh)

Đáp số: a,Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi 3 tổ chiếm mấy phấn học sinh của lớp | Để học tốt Toán 4và b, 24 học sinh

Bài 3 (trang 139 SGK Toán 4): Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi đượcQuãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường | Để học tốt Toán 4quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã ?

Lời giải:

Cách 1:

Anh Hải đi được:

15 xQuãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường | Để học tốt Toán 4= 10 (km)

Anh Hải còn phải đi tiếp:

15 – 10 = 5 (km)

Đáp số: 5km

Cách 2:

Anh Hải còn phải đi:

Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường | Để học tốt Toán 4(quãng đường)

Số ki-lô-mét anh Hải còn phải đi là:

15 xQuãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường | Để học tốt Toán 4= 5 (km)

Đáp số: 5km

Bài 4 (trang 139 SGK Toán 4): Có một kho xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng 1/3 lần đầu thì trong kho có bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Phân tích:

– Muốn biết số xăng trong kho lúc đầu ta làm thế nào ? (lấy số xăng lần đầu cộng lần sau, rồi cộng với số xăng còn lại).

– Số xăng lấy lần đầu chưa biết ? ( biết rồi).

– Số xăng lấy lần sau biết chưa ? (chưa) . Muốn tìm số xăng lấy lần sau ta làm thế nào ? ( Đem số xăng lấy lần đầu chia cho 3).

– Số xăng còn lại biết chưa ? ( biết rồi)

Ta có :

Lần đầu lấy ra :

32 850 :3 = 10 950 (l)

Lúc đầu trong kho có : 32 8500 + 10 950 + 56 200= 100000l xăng.