Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung trang 149 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trong SGK trang 149 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 149 SGK Toán 4): Viết tỉ số của a và b, biết :

a) a = 3

b = 4

b) a= 5m

b= 7m

c) a= 12kg

b = 3kg

d) a = 6l

b= 8l.

Lời giải:

Viết tỉ số của a và b, biết a = 3, b = 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 149 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống :

Tổng hai số 72 120 45
Tỉ của hai số Viết số thích hợp vào ô trống trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Số bé
Số lớn

Lời giải:

Tổng hai số 72 120 45
Tỉ của hai số Viết số thích hợp vào ô trống trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Số bé 12 15 18
Số lớn 60 105 27

Bài 3 (trang 149 SGK Toán 4): Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Xác dịnh tỉ số :

Vẽ sơ đồ.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm mỗi số.

Vì gấp 7 lần thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai .

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là :

1080 : 8 = 135

Số thứ hai là :

1080 – 135 = 945

Đáp số : Số thứ nhất : 135

Số thứ hai : 945.

Bài 4 (trang 149 SGK Toán 4): Một hình nhật có nửa chu vi là 125 m, chiều rộng bằng Một hình nhật có nửa chu vi là 125 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài | Để học tốt Toán 4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm chiều rộng, chiều dài.

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

Chiều rộng hình chữ nhật là :

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

125 : 5 × 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là :

125 – 50 = 75 (m)

Đáp số : Chiều dài : 75m; chiều rộng : 50m.

Bài 5 (trang 149 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều rộng của hình đó.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

64 : 2 = 32 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là :

(32 + 8 ): 2 = 20(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

32 – 20 = 12(m)

Đáp số: Chiều dài : 20m ; chiều rộng : 12m.