Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập chung trang 153 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trong SGK trang 153 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 153 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/5 + 11/20 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/5 + 11/20 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 153 SGK Toán 4): Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằngTính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy | Để học tốt Toán 4độ dài đáy.

Lời giải:

Chiều cao của hình bình hành là:

18 ×Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy | Để học tốt Toán 4= 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là :

18 × 10 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2.

Bài 3 (trang 153 SGK Toán 4): Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô búp bê, số búp bê bằngMột gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô búp bê, số búp bê bằng 2/5 số ô tô | Để học tốt Toán 4số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Lời giải:

Ta có sơ đồ :

Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô búp bê, số búp bê bằng 2/5 số ô tô | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

2 + 5 = 7 (phần)

Số ô tô có trong gian hàng là :

63 : 7 × 5 = 45 (ô tô)

Đáp số: 45 ô tô.

Bài 4 (trang 153 SGK Toán 4): Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằngNăm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi | Để học tốt Toán 4tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ?

Lời giải:

Ta có sơ đồ :

Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

9 – 2 = 7 (phần)

Tuổi con là:

35 : 7 × 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 5 (trang 153 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước hình thích hợp :

Lời giải:

Khoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình :

Khoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Ta tô màuKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4hình H.

Và đã tô màuKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4hình ở A;

Khoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4(tứcKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4) hình ở B;

Khoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4hình ở C vàKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4(tứcKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4) ở hình D.

Vậy ta khoanh vào B.

Hoặc : Khoanh và B vì H cho biếtKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4số ô vuông đã tô màu, ở hình B cóKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4(hayKhoanh và chữ đặt trước hình thích hợp trang 153 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4) số ô vuông được tô màu.