Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập sgk trang 136 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập chung trong SGK trang 136 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn :

Tính rồi rút gọn 3/5 chia 3/4, 2/5 chia 3/10, 9/8 chia 3/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính rồi rút gọn 3/5 chia 3/4, 2/5 chia 3/10, 9/8 chia 3/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 136 SGK Toán 4): Tìm x :

Tìm x 3/5 nhân x = 4/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tìm x 3/5 nhân x = 4/7 | Để học tốt Toán 4

Nói thêm: Đối với phân số, các quy tắc “tìm x” cũng tương tự như đối với số tự nhiên.

Bài 3 (trang 136 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 x 3/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 x 3/2 | Để học tốt Toán 4

Nhận xét:

Tích của hai phân số đảo ngược luôn bằng 1

Bài 4 (trang 136 SGK Toán 4): Một hình bình hành có diện tíchMột hình bình hành có diện tích 2/5m2, chiều cao 2/5m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó | Để học tốt Toán 4m2, chiều caoMột hình bình hành có diện tích 2/5m2, chiều cao 2/5m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó | Để học tốt Toán 4m . Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.

Lời giải:

Độ dài đáy của hình bình hành là:

Một hình bình hành có diện tích 2/5m2, chiều cao 2/5m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó | Để học tốt Toán 4:Một hình bình hành có diện tích 2/5m2, chiều cao 2/5m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó | Để học tốt Toán 4= 1(m)

Đáp số: 1m