Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập sgk trang 137 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 137 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 137 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn :

Tính rồi rút gọn 2/7 chia 4/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính rồi rút gọn 2/7 chia 4/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 4): Tính theo mẫu :

Tính theo mẫu 3 chia 5/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính theo mẫu 3 chia 5/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách :

Tính bằng hai cách (1/3 + 1/5) x 1/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính bằng hai cách (1/3 + 1/5) x 1/2 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 137 SGK Toán 4):

Cho các phân số 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Cho các phân số 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 | Để học tốt Toán 4