Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập (tiếp theo) trang 128, 129 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Luyện tập (tiếp theo) trong SGK trang 128, 129 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Tính ( theo mẫu) 3 + 2/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính ( theo mẫu) 3 + 2/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 128 SGK Toán 4): Viết tiếp vào chỗ chấm :

Viết tiếp vào chỗ chấm (3/8 + 2/8) + 1/8 = ... | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết tiếp vào chỗ chấm (3/8 + 2/8) + 1/8 = ... | Để học tốt Toán 4

Khi cộng một tổng với hai phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chiều dàiMột hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m, chiều rộngMột hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m . Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Tóm tắt:

Dài:Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m

Rộng:Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m

Nửa chu vi: ?m

Ta có:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4(m)

Đáp số:Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m