Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 104, 105 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Luyện tập trong SGK trang 104, 105 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 4): Hãy nêu các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Hãy nêu các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Các cặp cạnh đối diện :

– Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD.

– Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK.

– Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ.

Bài 2 (trang 105 SGK Toán 4): Viết vào ô trống (theo mẫu).

Độ dài đáy 7cm 14dm 23m
Chiều cao 16cm 13dm 16m
Diện tích hình bình hành 7 × 16 = 112 (cm2)

Lời giải:

Độ dài đáy 7cm 14dm 23m
Chiều cao 16cm 13dm 16m
Diện tích hình bình hành 7 × 16 = 112 (cm2) 14 × 13 = 182 (dm2) 23 × 16 = 368 (m2)

Bài 3 (trang 105 SGK Toán 4): Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b | Để học tốt Toán 4

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là.

P (a +b) x 2

(a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết :

a) a = 8cm; b = 3cm;

b) a= 10dm; b= 5dm.

Lời giải:

Muốn tính chu vi hình bình hành ta lấy tổng độ dài hai cạnh liên tiếp nhân với 2 ( cùng một đơn vị đo).

Đáp án :

a) Nếu a =8 cm; b= 3cm thì P = ( 8 + 3 ) x 2 = 22 cm

b) Nếu a= 10dm ; b= 5dm thì P =( 10 + 5) x 2 = 30dm.

Bài 4 (trang 105 SGK Toán 4): Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

Diện tích mảnh đất đó là :

40 x 25 = 1000 (dm2) hay 10m2

Đáp số: 10 m2.