Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 110, 111 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập trong SGK trang 110, 111 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 4): Đọc các số đo đại lượng:Đọc các số đo đại lượng: 1/2kg, 5/8m, 19/12giờ, 6/100m | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Đọc các số đo đại lượng: 1/2kg, 5/8m, 19/12giờ, 6/100m | Để học tốt Toán 4– Đọc là: một phần hai ki-lô-gam

Đọc các số đo đại lượng: 1/2kg, 5/8m, 19/12giờ, 6/100m | Để học tốt Toán 4– Đọc là: năm phần tám mét

Đọc các số đo đại lượng: 1/2kg, 5/8m, 19/12giờ, 6/100m | Để học tốt Toán 4– Đọc là: mười chín phần mười hai giờ

Đọc các số đo đại lượng: 1/2kg, 5/8m, 19/12giờ, 6/100m | Để học tốt Toán 4– Đọc là: sáu phần một trăm mét (hoặc sáu phần trăm mét)

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Lời giải:

Một phần tư:Viết các phân số. một phần tư, sáu phần mười, mười tám phần tám mươi lăm, bảy mươi hai phần một trăm | Để học tốt Toán 4

Sáu phần mười:Viết các phân số. một phần tư, sáu phần mười, mười tám phần tám mươi lăm, bảy mươi hai phần một trăm | Để học tốt Toán 4

Mười tám phần tám lăm:Viết các phân số. một phần tư, sáu phần mười, mười tám phần tám mươi lăm, bảy mươi hai phần một trăm | Để học tốt Toán 4

Bảy mươi hai phần một trăm:Viết các phân số. một phần tư, sáu phần mười, mười tám phần tám mươi lăm, bảy mươi hai phần một trăm | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1.

8; 14; 32; 0; 1.

Lời giải:

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1. 8, 14, 32, 0, 1 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 110 SGK Toán 4): Viết một phân số:

a) Bé hơn 1;

b) Bằng 1;

c) Lớn hơn 1.

Lời giải:

a) Bé hơn 1. Ví dụ:Viết một phân số. Bé hơn 1, Bằng 1, Lớn hơn 1 | Để học tốt Toán 4

b) Bằng 1. Ví dụ:Viết một phân số. Bé hơn 1, Bằng 1, Lớn hơn 1 | Để học tốt Toán 4

c) Lớn hơn 1. Ví dụ:Viết một phân số. Bé hơn 1, Bằng 1, Lớn hơn 1 | Để học tốt Toán 4

Còn có rất nhiều cách khác.

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 4): Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a, CP = Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau | Để học tốt Toán 4CD

PD = Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau | Để học tốt Toán 4CD

b, MO = Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau | Để học tốt Toán 4MN

ON = Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau | Để học tốt Toán 4MN