Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 114 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 114 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Rút gọn các phân số 14/28, 25/50, 48/30, 81/54 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn các phân số 14/28, 25/50, 48/30, 81/54 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằngTrong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3 | Để học tốt Toán 4?

Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3 | Để học tốt Toán 4

Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3 | Để học tốt Toán 4là phân số tối giản.

Vậy có 2 phân số bằngTrong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3 | Để học tốt Toán 4là:Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằngTrong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 25/100 | Để học tốt Toán 4?

Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 25/100 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 25/100 | Để học tốt Toán 4Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 25/100 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 114 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Tính ( theo mẫu) trang 114 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính ( theo mẫu) trang 114 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4