Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 117, 118 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập trong SGK trang 117, 118 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Quy đồng mẫu số các phân số 1/6 và 4/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số 1/6 và 4/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 4): a) a) Hãy viết Hãy viết 3/5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5 | Để học tốt Toán 4và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và Hãy viết 3/5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5 | Để học tốt Toán 4thành hai phân số đều có mẫu số là 9; là 18.

Lời giải:

 Hãy viết 3/5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu) :

Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu) trang 117 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Muốn quy đồng số ba phân số, ta có thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số nhân với tích các mẫu số của hai phấn số kia.

Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu) trang 117 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 118 SGK Toán 4): Viết các phân số lần lượt bằngViết các phân số lần lượt bằng 7/12, 23/30 và có mẫu số chung là 60 | Để học tốt Toán 4;Viết các phân số lần lượt bằng 7/12, 23/30 và có mẫu số chung là 60 | Để học tốt Toán 4và có mẫu số chung là 60.

Lời giải:

Viết các phân số lần lượt bằng 7/12, 23/30 và có mẫu số chung là 60 | Để học tốt Toán 4

Bài 5 (trang 118 SGK Toán 4): Tính theo mẫu :

Tính theo mẫu 4 x 5 x 6/12 x 15 x 19 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính theo mẫu 4 x 5 x 6/12 x 15 x 19 | Để học tốt Toán 4