Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 120 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 120 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 120 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :

So sánh hai phân số 3/5 va 1/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh hai phân số 3/5 va 1/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 120 SGK Toán 4): So sánh các phân số sau với 1 :

So sánh các phân số sau với 1. 1/4, 3/7, 9/5, 7/3, 14/15, 16/16, 14/11 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

– Các phân số bé hơn 1 là:So sánh các phân số sau với 1. 1/4, 3/7, 9/5, 7/3, 14/15, 16/16, 14/11 | Để học tốt Toán 4

– Các phân số lớn hơn 1 là:So sánh các phân số sau với 1. 1/4, 3/7, 9/5, 7/3, 14/15, 16/16, 14/11 | Để học tốt Toán 4

– Phân số:So sánh các phân số sau với 1. 1/4, 3/7, 9/5, 7/3, 14/15, 16/16, 14/11 | Để học tốt Toán 4= 1

Bài 3 (trang 120 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 1/5, 4/5, 3/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a, Vì 1 < 3 < 4 nên:Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 1/5, 4/5, 3/5 | Để học tốt Toán 4

b, Vì 5 < 6 < 8 nên:Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 1/5, 4/5, 3/5 | Để học tốt Toán 4

c, Vì 5 < 7 < 8 nên:Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 1/5, 4/5, 3/5 | Để học tốt Toán 4

d, Vì 10 < 12 < 16 nên:Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 1/5, 4/5, 3/5 | Để học tốt Toán 4