Luyện tập trang 122 sgk Toán lớp 4

Luyện tập trang 122 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 122 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

So sánh hai phân số 5/8 và 7/8 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh hai phân số 5/8 và 7/8 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số sau bằng cách khác nhau :

So sánh hai phân số sau bằng cách khác nhau 8/7 và 7/8 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh hai phân số sau bằng cách khác nhau 8/7 và 7/8 | Để học tốt Toán 4So sánh hai phân số sau bằng cách khác nhau 8/7 và 7/8 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :So sánh hai phân số 9/11 và 9/14, 8/9 và 8/11 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh hai phân số 9/11 và 9/14, 8/9 và 8/11 | Để học tốt Toán 4(Vì mẫu số 11 < 14)

So sánh hai phân số 9/11 và 9/14, 8/9 và 8/11 | Để học tốt Toán 4(Vì mẫu số 9 < 11)

Bài 4 (trang 122 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 6/7, 4/7, 5/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a, Vì 4 < 5 < 6 nênViết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 6/7, 4/7, 5/7 | Để học tốt Toán 4

b, Quy đồng mẫu số:

Vì 12 : 3 = 4 ; 12 : 6 = 2 ; 12 : 4 = 3

Nên ta chọn MSC là 12. Ta có:

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 6/7, 4/7, 5/7 | Để học tốt Toán 4