Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 128 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 128 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 + 5/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 + 5/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 128 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/4 + 2/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/4 + 2/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 128 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

Rút gọn rồi tính 3/15 + 2/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn rồi tính 3/15 + 2/5 | Để học tốt Toán 4

Nói thêm: Khi cộng các phân số nếu rút gọn phân số rồi tính thì có thể thuận lợi hơn.

Bài 4 (trang 128 SGK Toán 4): Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A cóTrong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng | Để học tốt Toán 4số đội viên tập hát vàTrong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng | Để học tốt Toán 4số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Tập hát:Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng | Để học tốt Toán 4chi đội

Đá bóng:Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng | Để học tốt Toán 4chi đội

? chi đội

Giải:

Số đội viên tham gia hoạt động trên bằng:

Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng | Để học tốt Toán 4(chi đội)

Đáp số:Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng | Để học tốt Toán 4chi đội