Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 131 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập trong SGK trang 131 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 131 SGK Toán 4): Tính :

Tính 8/3 - 5/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 8/3 - 5/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/4 - 2/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/4 - 2/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 131 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Tính ( theo mẫu) 2 - 3/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính ( theo mẫu) 2 - 3/2 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 131 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

Rút gọn rồi tính 3/15 - 5/35 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn rồi tính 3/15 - 5/35 | Để học tốt Toán 4

Bài 5 (trang 131 SGK Toán 4): Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam làTrong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày | Để học tốt Toán 4 ngày trong đó thời gian học của Nam làTrong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày | Để học tốt Toán 4 ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần một ngày ?

Lời giải:

Thời gian ngủ của Nam là:

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày | Để học tốt Toán 4(ngày)

Đáp số:Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày | Để học tốt Toán 4ngày