Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 133 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập trong SGK trang 133 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Tính ( theo mẫu) 9/11 x 8 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính ( theo mẫu) 9/11 x 8 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Tính (theo mẫu) 4 x 6/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính (theo mẫu) 4 x 6/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh kết quả :Tính rồi so sánh kết quả 2/5 x 3 và 2/5 + 2/5 + 2/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính rồi so sánh kết quả 2/5 x 3 và 2/5 + 2/5 + 2/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 133 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn :

Tính rồi rút gọn 5/3 x 4/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính rồi rút gọn 5/3 x 4/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 5 (trang 133 SGK Toán 4): Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnhTính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7m | Để học tốt Toán 4m.

Lời giải:

Chu vi hình vuông là:

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7m | Để học tốt Toán 4(m)

Diện tích hình vuông là:

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7m | Để học tốt Toán 4(m2)

Đáp số:Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7m | Để học tốt Toán 4