Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 148 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 148 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 148 SGK Toán 4): Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó làTìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8 | Để học tốt Toán 4.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8 | Để học tốt Toán 4

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm số bé

Tìm số lớn.

Ta có :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

3 : 8 = 11 (phần)

Số bé là :

198 : 11 × 3 = 54

Số lớn là :

198 – 54 = 144

Đáp số: số bé: 54; số lớn : 144.

Bài 2 (trang 148 SGK Toán 4): Một người đã bán được 280 quả cam và quít, trong đó số cam bằngGiải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số quít. Tìm số cam, số quít đã bán.

Lời giải:

Hướng dẫn: các bước giải

Vẽ sơ đồ

Một người đã bán được 280 quả cam và quít, trong đó số cam bằng 2/5 số quít | Để học tốt Toán 4

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm số cam

Tìm số quít.

Ta có :

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 5 = 7 (phần)

Số quả cam đã bán là :

280 : 7 × 2 = 80 (quả)

Số quít đã bán là :

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: Cam : 80 quả

Quít : 200 quả.

Bài 3 (trang 148 SGK Toán 4): Lớp 4A và 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng câu như nhau ?

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Tìm tổng số học sinh cả hai lớp.

Tìm số cây mỗi học sinh trồng

Tìm số câu mỗi lớp.

Tổng số học sinh cả hai lớp là :

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là :

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là :

5 × 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là :

330 – 170 = 160 (cây)

Đáp số : 4A : 170 cây

4B : 160 cây

Nói thêm: Ở đây ta tìm hai số biết tổng là 330 và tỉ số làLớp 4A và 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh | Để học tốt Toán 4.

Bài 4 (trang 148 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chu vi là 250m, chiều rộng bằngMột hình chữ nhật có chu vi là 250m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài | Để học tốt Toán 4chiều dài.Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Tính nửa chu vi hình chữ nhật.

Vẽ sơ đồ.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Tìm chiều rộng, chiều dài.

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 350:2=175 (m)

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là : 175 : 7 ×3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là : 175 – 75 = 100 (m)

Đáp số: chiều rộng : 75m;

Chiều dài : 100 m.