Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 149 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 149 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 149 SGK Toán 4): Một sợi dây dài 28 m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét ?

Lời giải:

Ở dây ta phải tìm hai số biết tổng là 28 và tỉ số là 3.

Các bước giải:

Vẽ sơ đồ.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Tìm số phần bằng nhau.

Tìm độ dài mỗi đoạn.

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 1 = 4 (phần )

Đoạn thứ nhất dài là : 28 : 4 × 3 = 21 (m)

Đoạn thứ hai là :

28 – 21 = 7 (m)

Đáp số: Đoạn 1 : 21m;

Đoạn 2 : 7m.

Bài 2 (trang 149 SGK Toán 4): Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái ?

Lời giải:

Hướng dẫn :

Các bước giải ?

Vẽ sơ đồ.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Tìm số phần bằng nhau.

Tìm số trai, số bạn gái.

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn gái là : 14 – 4 = 8 (bạn)

Đáp số: 4 bạn trai; 8 bạn gái.

Bài 3 (trang 149 SGK Toán 4): Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Lời giải:

Hướng dẫn:

Các bước giải :

Xác định tỉ số.

Vẽ sơ đồ.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm hai số.

Vì số lớn giảm 5 lần thì được số bé nên số lớn gấp 5 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là:

5+1=6 ( phần)

Số bé là :

72:6=12

Số lớn là:

72-12=60

Đáp số: Số lớn : 60; Số bé : 12.

Bài 4 (trang 149 SGK Toán 4): Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau trang 149 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Đề toán có thể là :

Cả hai thùng đừng được 180l xăng. Thùng thứ hai đựng nhiều xăng gấp 4 lần thùng thứ nhất. Tính số lít xăng trong mỗi thùng.

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

1+4=5 (phần)

Thùng thứ nhất đựng được :

180:5=36 (l)

Thùng thứ hai đựng được :

36×4=144(l)

Đáp số: 36 l xăng và 144 l xăng.