Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 151 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 151 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu hai số là 85. Tỉ số của hai số đó làHiệu hai số là 85. Tỉ số của hai số đó là 3/8. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau

Tìm số bé.

Tìm số lớn.

Ta có sơ đồ:

Hiệu hai số là 85. Tỉ số của hai số đó là 3/8. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

8 – 3 = 5 (phần)

Số bé là :

85 : 5 × 3 = 51

Số lớn là :

85 + 51 = 136

Đáp số: số bé 51;

Số lớn : 136.

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 4): Người ta dùng bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằngNgười ta dùng bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn | Để học tốt Toán 4số bóng đèn trắng.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số bóng đèn màu.

Tìm số bóng đèn trắng.

Ta có sơ đồ :

Người ta dùng bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

5 – 3 = 2(phần)

Số bóng đèn màu là:

250 : 2 × 5 = 625 (bóng)

Số đèn trắng là :

625 – 250 = 375 (bóng)

Đáp số: Đèn màu : 625 bóng;

Đèn trắng : 375 bóng.

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 4): Lớp 4A có 35 học sinh và 4B có 33 học sinh tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều cây hơn 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau ?

Lời giải:

Hướng dẫn : – tìm hiệu của số học sinh 4A và 4B.

Tìm số cây mỗi học sinh trồng.

Tìm số cây mỗi lớp trồng.

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn 4B là :

35 – 33 = 2 (bạn)

Mỗi học sinh trồng sô cây là :

10 : 2 = 5 (cây)

Lớp 4A trồng số cây là :

5 × 35 = 175( cây)

Lớp 4B trồng số cây là :

175 – 10 = 165 (cây)

Đáp số: 4A : 175 cây

4B : 165 cây

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 4): Nếu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau :

Nếu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau trang 151 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Học sinh có thể đặt đề toán như sau : “Hiệu của hai số là 72. Tỉ số của hai số đó làNếu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau trang 151 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4. Tìm hai số đó?”

Lời giải:

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là :

9 – 5 = 4 (phần)

Số bé là : 72 : 4 × 5 = 90

Số lớn là : 90 + 72 = 162

Đáp số : 162 và 90