Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 151 (tiếp theo) sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập (tiếp theo) trong SGK trang 151 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số thứ nhất.

Tìm số thứ hai.

Ta có sơ đồ :

Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 – 1 = 2 (phần)

Số thứ hai là :

30 : 2 = 15

Số thứ nhất là :

30 + 15 = 45

Đáp số: Số thứ nhất : 45

Số thứ hai : 15.

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 4): Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Xác định tỉ số.

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu sô phần bằng nhau.

Tìm mỗi số.

Vì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ hai nên số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai.

Ta có sơ đồ.

Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là :

5-1=4 (phần)

Số thứ nhất là : 60:4=15

Số thứ hai là :

60+15=75

Đáp số: số thứ nhất : 15

Số thứ hai: 75

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 4): Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằngGiải bài 3 trang 152 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số gạo tẻ.

Lời giải:

Hướng dẫn: các bước sau :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số gạo mỗi loại.

Ta có sơ đồ :

Giải bài 3 trang 152 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1 = 3 (phần)

Số gạo nếp là :

540 : 3 = 180(kg)

Số gạo tẻ là : 540 + 180 = 720(kg)

Đáp số: Gạo nếp : 180kg ; gạo tẻ : 720kg

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 4): Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau :

Giải bài 4 trang 152 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Có thể đặt đề toán như sau : ” Số cây cam bằngGiải bài 4 trang 152 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số cây dứa. Tính số cây mỗi loại biết số cây cam ít hơn số cây dứa là 170 cây”.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

6 – 1 = 5 (phần)

Số cây cam là:

170 : 5 = 34 (cây)

Số cây dứa là:

34 × 6 = 204 (cây)

Đáp số: 34 cây cam và 204 cây dứa.