Luyện tập trang 83 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Luyện tập trong SGK trang 83 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 83 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a. 855 : 45

579 : 36

b. 9009 : 33

9276 : 39

Lời giải:

Đặt tính rồi tính 855 : 45 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 83 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức:

a. 4237 x 18 – 34 578

8064 : 64 x 37

b. 46 857 + 3444 : 28

601 759 – 1988 : 14

Lời giải:

a. … = 76 266 – 34 578 = 41 688

… = 126 x 37 = 4662

b. … = 46 857 + 123 = 46 980

…= 601 759 – 142 = 601 617

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 4): Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Lời giải:

Mỗi xe đạp cần: 36 x 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia: 5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Đáp số: 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa