Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 87 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 phần Luyện tập trong SGK trang 87 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 87 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a) 708 : 354

7552 : 236

9060 : 453

b) 704 : 234

8770 : 365

6260 : 156

Lời giải:

Đặt tính rồi tính 708 : 354 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 87 SGK Toán 4): Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

Lời giải:

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là :

24 x 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số gói kẹo là :

2880 : 160 = 18 (gói)

Đáp số : 18 gói

Bài 3 (trang 87 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách :

a) 2205 : (35 x 7)

b) 3332 : (4 x 49)

Lời giải:

a) 2205 : (35 x 7) = ?

Cách 1 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 245 = 9

Cách 2 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

b) 3332 : (4 x 49) = ?

Cách 1 : 3332 : (4 x 49) = 3332 : 196 = 17

Cách 2 : 3332 : (4 x 49) = = 3332 : 4 : 49 =833 : 49 = 17

Nói thêm: còn cách tính thứ ba nữa:

a. … = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

b. ….= 3332 : 49 : 4 = 68 : 4 = 17