Tìm kiếm tài liệu

Lý thuyết, bài tập trắc nghiệm đồ thị hàm số Word+Pdf

Chủ đề 1.5. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Sơ đồ bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  • Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số;
  • Bước 2. Tính đạo hàm y ¢ = f ¢(x) ;
  • Bước 3. Tìm nghiệm của phương trình f ¢(x) = 0 ;
  • Bước 4. Tính giới hạn lim y; lim y và tìm tiệm cận đứng, ngang (nếu có)
  • Bước 5. Lập bảng biến thiên;
  • Bước 6. Kết luận tính biến thiên và cực trị (nếu có);
  • Bước 7. Tìm các điểm đặc biệt của đồ thị (giao với trục Ox , Oy , các điểm đối xứng, …);
  • Bước 8. Vẽ đồ thị.

2. Các dạng đồ thị của hàm số bậc 3 y = ax 3 + bx 2 + cx + d  (a ¹ 0)

3. Các dạng đồ thị của hàm số bậc 4 trùng phương y = ax 4 + bx 2 + c (a ¹ 0)

4. Các dạng đồ thị của hàm số nhất biến y = cxax ++db , (ab bc ¹ 0)

5. Biến đổi đồ thị

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word