Tìm kiếm tài liệu

Lý thuyết và bài tập chuyên đề điểm đặc biệt của họ đường cong

Tài liệu Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề iểm đặc biệt của họ đường cong file Word và Pdf có đáp án chi tiết:

Nội dung chính:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong

II. Bài toán tìm điểm có tọa độ nguyên

III. Bài toán tìm điểm có tính chất đối xứng

IV. Bài toán tìm điểm đặc biệt khác

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word