Lý thuyết và bài tập chuyên đề sự tương giao của 2 đồ thị hàm số

Lý thuyết và bài tập chuyên đề sự tương giao của 2 đồ thị hàm số

Tài liệu Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề sự tương giao của 2 đồ thị hàm số file Word và Pdf có đáp án:

Nội dung chính:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

I. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC BA

1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

2. CÁC VÍ DỤ
II. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG

1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
2. CÁC VÍ DỤ

III. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b /cx + d

1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
2. CÁC VÍ DỤ

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word