Lý thuyết và bài tập chuyên đề tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tài liệu Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tiếp tuyến của đồ thị hàm số file Word và Pdf có đáp án:

Nội dung chính:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Cho hàm số y = f (x), có đồ thị (C).

1. Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M 0 (x0 ; y0 )Î(C) có dạng: yy0  = f ¢(x0 )(xx0 )  

2. Điều kiện tiếp xúc: Cho hai hàm số y = f (x), (C) và y = g (x), (C ‘) .

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Bài toán 1: Các dạng phương trình tiếp tuyến thường gặp
Cho hàm số: y = f (x), gọi đồ thị của hàm số là (C ).

Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C ) : y = f ( x ) tại M ( xo ; yo)

Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C ) : y = f ( x ) có hệ số góc k cho trước.

Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C ) : y = f ( x ) biết tiếp tuyến đi qua điểm A ( x A ; yA ).

Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đồ thị hàm số  (C1 ) : y = f ( x) và (C 2 ) : y = g ( x ).

Bài toán 2: Một số công thức nhanh và tính chất cần biết.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word