Tải Mô phỏng chu trình công tác của động cơ diesel khi dùng nhiên liệu diesel và nhiên liệu biodiesel dầu dừa

Mô phỏng chu trình công tác của động cơ diesel khi dùng nhiên liệu diesel và nhiên liệu biodiesel dầu dừa

Với phần mềm chuyên dụng Boost, bài báo trình bày mô phỏng chu trình công tác của động cơ diesel công suất 10HP và số vòng quay n=3600 vòng/phút của hãng Vikyno. Kết quả mô phỏng khi sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel-dầu dừa sẽ cho biết áp suất, nhiệt, công có ích của chu trình làm việc của từng lọai nhiên liệu. Kết quả còn cho biết đặc tính công suất, moment, suất tiêu hao nhiên liệu. Trên cơ sở đó, có thể so sánh đặc tính ngòai của động cơ khi sử dụng 2 lọai nhiên liệu này. Từ khóa: mô phỏng, động cơ đốt trong, biodiesel, dầu dừa

ABSTRACT
With the professional software BOOST, The paper shows the simulation of acting process of Vikyno diesel engine 10HP, 3600 rpm. This simulation shows the pressure, temperature and effective work of working process for each of diesel fuel and biodiesel (coco-oil). Besides, power characteristics, moment and consumpsion ratio are also given. Then, the comparison of external characteristics of the engine when using both fuels. Keywords: simulation, internal combustion engine, biodiesel, coco-oil.

Nội dung gồm 5 phần:
1. Giới thiệu
2. Đặc tính nhiên liệu diesel
3. Mô phỏng trên phần mềm Boost
4. Mô phỏng trên phần mềm cruise
5. Nhận xét và kết luận

Download tài liệu:PDF