Tải Luận văn – Mô phỏng quá trình phun nhiên liệu và quá trình cháy trong động cơ D1146TIS sử dụng phần mềm CFD AVL-FIRE

Mô phỏng quá trình phun nhiên liệu và quá trình cháy trong động cơ D1146TIS sử dụng phần mềm CFD AVL-FIRE

Lý thuyết động lực học chaatrs lỏng (CFD) được xây dựng dựa trên một hệ các phương trình vi phân bảo toàn khối lượng, phương trình điều khiển động lượng, phương trình năng lượng và một số phương pháp khắc nhằm mô phỏng các hiện tượng xẩy ra trong hệ thống các dòng chảy, qua quá trình truyền nhiệt hoặc phản ứng hóa học.

Các nội dung chính trong luận văn Thuyết minh của đề tài được trình bày theo các phần như sau:
Chương 1: Tổng quan về lý thuyết CFD
Chương 2: Phần mềm CFD AVL FIRE
Chương 3: Mô phỏng quá trình phun nhiên liệu và cháy trong động cơ B1146TIS

Download tài liệu : PDF