Tải Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép SUJ2 bằng đá mài CBN trên máy mài phẳng

Tải Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép SUJ2 bằng đá mài CBN trên máy mài phẳng

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép SUJ2 bằng đá mài CBN trên máy mài phẳng

Nội dung nghiên cứu gồm:
nghiên cứu tổng quan về chất lượng bề mặt gia công và các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số đặc trưng cho chất lượng bề mặt gia
công bằng phương pháp mài; nghiên cứu tổng quan về các đặc tính cắt gọt của đá mài CBN và chất lượng bề mặt mài bằng đá CBN; đánh giá chất lượng bề mặt mài bằng đá CBN và xây dựng mô hình thực nghiệm về quan hệ giữa độ nhám bề mặt gia công với chế độ cắt khi mài bằng đá CBN.

Danh sách chương:
Chương 1: Chất Lượng Bề Mặt Gia Công Bằng Phương Pháp Mài
1.1. Đặc điểm của quá trình mài
1.2. Chất lượng bề mặt gia công bằng phương pháp mài
1.2.1. Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt gia công bằng phương pháp mài
1.2.1.1. Độ nhám bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt
1.2.1.2. Độ sóng bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng tới độ sóng bề mặt
1.2.1.3. Cấu trúc lớp kim loại bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc lớp kim loại bề mặt
1.2.1.4. Ứng suất dư bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng tới ứng suất dư bề mặt
1.2.2. Các phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt gia công
1.2.2.1. Các phương pháp đánh giá độ nhám bề mặt gia công
1.2.2.2. Phương pháp đánh giá độ cứng lớp bề mặt của vật liệu gia công
1.2.2.3. Phương pháp đánh giá cấu trúc lớp kim loại bề mặt gia công
1.2.2.4. Các phương pháp đánh giá ứng suất dư bề mặt gia công
1.3. Kết luận Chương 1

Chương 2: Chất Lượng Bề Mặt Gia Công Khi Mài Bằng Đá CBN
2.1. Đặc tính của đá mài CBN
2.1.1. Độ cứng
2.1.2. Tính chống mài mòn
2.1.3. Tính dẫn nhiệt
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2.1.4. Độ bền nén
2.1.5. Lực cắt
2.1.6. Rung động
2.2. Một số nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng bề mặt gia công khi mài bằng đá mài CBN
2.2.1. Ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt mài
2.2.1.1. Ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội và công nghệ tưới nguội
2.2.1.2. Ảnh hưởng của vận tốc đá mài
2.2.1.3. Ảnh hưởng của lượng chạy dao
2.2.1.4. Ảnh hưởng của độ hạt đá mài
2.2.2. Ảnh hưởng đến cấu trúc lớp bề mặt mài
2.2.3. Ảnh hưởng đến ứng suất dư lớp bề mặt mài
2.3. Kết luận Chương 2
2.4. Xác định hướng nghiên cứu của luận văn

Chương 3: Thực Nghiệm Nghiên Cứu Chất Lượng Bề Mặt Gia Công Khi Mài Thép SUJ2 Bằng Đá AI203 Và CBN
3.1. Mục đích nghiên cứu thực nghiệm
3.2. Xây dựng quy hoạch thực nghiệm
3.2.1. Chọn loại quy hoạch thực nghiệm và dạng mô hình hồi quy thực nghiệm
3.2.2.Xây dựng mô hình hồi quy thực nghiệm
3.2.3. Kiểm tra mô hình hồi quy thực nghiệm
3.2.3.1. Kiểm tra độ tương thích của mô hình theo chuẩn Fisher
3.2.3.2. Kiểm tra mức ý nghĩa của các hệ số hồi quy
3.2.3.3. Kiểm tra khả năng làm việc của mô hình
3.3. Mô tả hệ thống thí nghiệm
3.3.1. Vật liệu thí nghiệm
3.3.2. Đá mài
3.3.3. Sửa đá mài
3.3.4. Tưới nguội
3.3.5. Máy thí nghiệm
3.3.6. Thiết bị đo
3.4. Số liệu thí nghiệm và kết quả xử lý số liệu thí nghiệm
3.4.1. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt
3.4.2. Hình thái bề mặt gia công
3.4.3. Cấu trúc lớp kim loại bề mặt gia công
3.4.4. Ứng suất dư bề mặt gia công
3.5. Thảo luận kết quả
3.5.1. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt gia công
3.5.2. Hình thái bề mặt gia công
3.5.3. Cấu trúc lớp kim loại bề mặt gia công
3.5.4. Ứng suất dư bề mặt
3.6. Kết luận Chương

Download tài liệu:PDF