Tải Báo cáo đồ án – Nghiên cứu giao thức SIP

Báo cáo đồ án – Nghiên cứu giao thức SIP

SIP (Session Initiation Protocol-Giao thức khởi tạo phiên) là một giao thức điều khiển lớp ứng dụng mà có thể thiết lập, chuyển đổi và kết thúc các phiên đa phương tiện như các cuộc điện thoại Internet. SIP cũng có thể mời các thành phần tham gia tới các phiên đang tồn tại, như các cuộc hội thảo multicast. SIP hỗ trợ trong suốt việc ánh xạ tên và tái định hướng các dịch vụ, mà hỗ trợ tính di động của con người. SIP được phát triển bởi IETF, được coi là 1 phần của cấu trúc hội thảo đa phương tiện Internet, được thiết kế để tương thích với các giao thức khác như TCP, UDP, IP, DNS…Giao thức báo hiệu cho phép hai hay nhiều đầu cuối thiết lập các phiên truyền đa phương tiện.

Chức năng chính của giao thức báo hiệu:
– Xác định điểm thiết bị hay ứng dụng đầu cuối
– Liên lạc tới điểm đầu cuối xác định sự sẵn sàng để thiết lập phiên kết nối
– Trao đổi các thông tin media để cho phép phiên kết nối được thành lập
– Thay đổi các phiên đã tồn tại
– Ngắt các kết nối đã tồn tại
– SIP cũng có khả năng mở rộng các dịch vụ và cung cấp các thông tin về trạng thái online hoặc offline. Các chức năng đó bao gồm:
– Công khai và upload trạng thái xuất hiện
– Phân phát các yêu cầu về thông tin trạng thái xuất hiện
– Truyền các instant messages.

Về đặc điểm SIP có nét tương đồng với H.323 cả hai đều có khả năng thiết lập và truyền các cuộc gọi trong mạng internet. Tuy nhiên, khác với H.323, SIP là một giao thức ngang hàng nên nó có thể xử lý được thông tin trong cấu trúc mạng phức tạp, điều này không thể có được ở các mạng ứng dụng chuẩn  H.323.

Giao thức SIP gồm hai thành phần chính là:
– Đại lý trạm người dùng (user agent )
– Máy chủ mạng (Network Server )

Download tài liệu : Tại đây