Tải Đồ án – Nghiên cứu hệ thống động cơ diesel

Nghiên cứu hệ thống động cơ diesel

Mục tiêu đề tài: Phân tích cơ sở lý thuyết  và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, hệ thống khởi động điện động cơ diesel.

Nội dung:
1.  Tổng quan về hệ thống phục vụ động cơ.
2.  Quy trình tháo lắp, kiểm tra,điều chỉnh sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, hệ thống khởi động điện.
3.  Mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel, hệ thống khởi động điện động cơ.

Download Tài liệu : PDF