Tải Luận văn – Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn thép đường ống dẫn dầu n80 của các hợp chất imidazoline từ dầu dừa việt nam bằng phương pháp điện hóa với mô hình dòng chảy và điện cực quay

Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn thép đường ống dẫn dầu n80 của các hợp chất imidazoline từ dầu dừa việt nam bằng phương pháp điện hóa với mô hình dòng chảy và điện cực quay

Nguyên nhân chủ yếu gây ăn mòn kim loại nói chung cũng như ăn mòn điện hoá nói riêng là do độ không bền vững nhiệt động học của kim loại trong môi trường bị ăn mòn. Khi ăn mòn kim loại, kim loại sẽ chuyển sang trạng thái oxít hoặc muối (ion) bền vững nhiệt động hơn. Như vậy việc quan tâm nghiên cứu lý thuyết cũng như những ứng dụng thực tế về quá trình ăn mòn kim loại thực chất là nghiên cứu các quy luật, nhiệt động học và động học của quá trình ăn mòn kim loại cũng như những đặc trưng của quá trình ăn mòn kim loại do sự không bền vững nhiệt động học đó của kim loại gây ra.

Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn điện hoá:
– Độ bền nhiệt động của kim loại
– Cấu tạo và tính chất của hợp kim
– Đặc tính ứng suất
– Trạng thái bề mặt của kim loại
– Độ pH của dung dịch điện ly
– Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường
– Ảnh hưởng của áp suất
– Tốc độ chuyển động của dung dịch điện ly

Download Tài liệu : PDF