Tải Luận văn – Nghiên cứu ứng dụng phần mềm catia thiết kế các bài giảng mô phỏng để hỗ trợ và nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy các môn học chuyên ngành cơ khí

Luận văn – Nghiên cứu ứng dụng phần mềm catia thiết kế các bài giảng mô phỏng để hỗ trợ và nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy các môn học chuyên ngành cơ khí

Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm để thiết kế các bài giảng nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn học ngành cơ khí, áp dụng vào thực tiễn sản xuất đang là một nhiệm vụ tối cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Sử dụng hợp lý các phần mềm ứng dụng sẽ là giải pháp phát huy được khả năng sáng tạo của người học và của các nhà nghiên cứu; Là phương tiện giúp họ tiếp cận được những thành tựu khoa học- công nghệ của thế giới, thực hiện được những công việc mang tầm cỡ quốc tế. Đó cũng là môi trường để, ít nhất trong giai đoạn hiện nay, họ có thể sử dụng để chứng minh những cơ sở lý luận chuyên ngành được học, được bồi dưỡng. Ngoài ra, định hướng này cũng sẽ là một trong những giải pháp đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực công nghệ ứng dụng cho giai đoạn phát triển sắp tới- giai đoạn đất nước thực hiện nhiệm vụ cơ bản là công nghiệp.

Đối với sinh viên, đây là lựa chọn có thể tạo cho họ hành trang vững chắc sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Nếu sử dụng thành thạo công cụ này, cánh cửa làm việc ở các cơ sở sản xuất có vốn đầu tƣ nước ngoài, học tập cao hơn ở quốc gia phát triển sẽ rộng hơn, cao hơn. Đến lúc này, sự hỗ của vốn kiến thức chuyên ngành và ngoại ngữ là cần thiết để đảm bảo hiệu quả tiếp cận. Sinh viên Việt nam được biết đến với khả năng tự tin về kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng thực hành, do vậy trau dồi ngoại ngữ là việc còn lại họ cần thực hiện cho mục tiêu này.

Tổ chức thi, đánh giá năng lực tính toán thiết kế thông qua việc sử dụng các phần mềm ứng dụng đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề triển khai định kỳ thông qua Kỳ thi tay nghề quốc gia. Trong các kỳ thi gần đây, kỹ năng tính toán, thiết kế của các thí sinh tham gia thi nghề Thiết kế cơ khí CAD đã có xu hướng cải thiện rõ rệt. Năm 2016, đã có 04 thí sinh đạt giải Nhất với số kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Qua đó cho thấy việc đầu tư cho giáo viên và sinh viên tiếp cận và khai thác các phần mềm ứng dụng trong quá trình giảng dạy học tập là cần thiết và hiệu quả.

Nội dung bao gồm:
Chương I: Tổng quan các phần mềm lĩnh vực cơ khí
Chương II:  Ứng dụng phần mềm CATIA thiết kế các bài giảng mô phỏng một số môn học ngành cơ khí
Chương III: Chế tạo một số mô hình trực quan thiết kế từ phần mềm CATIA
Chương IV: Kết luận

Download Tài liệu : PDF