Tìm kiếm tài liệu

Phân số bằng nhau trang 112 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phân số bằng nhau trong SGK trang 112 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống ( trong bài là (…)) :

Viết số thích hợp vào ô trống ( trong bài là (…)) trang 112 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết số thích hợp vào ô trống ( trong bài là (…)) trang 112 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 ×4):(3×4)

b) 81:9 và (81:3):(9:3).

Lời giải:

a) 18 : 3 = 6 ;

(18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;

81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau

Bài 3 (trang 112 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống :

Viết số thích hợp vào ô trống trang 112 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết số thích hợp vào ô trống trang 112 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4