Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng kế hoạch quản lý kinh tế

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng kế hoạch quản lý kinh tế

Câu 42: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng kế hoạch quản lý kinh tế.

Trả lời :

1. Xây dựng kế hoạch kinh tế toàn diện.

a. Vị trí của kế hoạch kinh tế.

b. Quan điểm của HCM về xây dựng kế hoạch KT

– Xây dựng kế hoạch phải có nhiều loại và đồng bộ.

– Kế hoạch là sản phẩm chủ quan nhưng phải phù hợp với khách quan.

– Xây dựng kế hoạch phải gắn liền với sự chỉ đạo cụ thể.

2. Sản xuất phải đi đôi với tiét kiệm chống tham ô, lãng phí quan liêu.

a. Sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm vì sao?

– Sản xuất và tiết kiệm đều có cùng một mục đích.

– Tiết kiệm là thế nào?

– Trong điều kiện nước ta, HCM rất quan tâm đến việc quay vòng vốn.

– Tiết kiệm còn là tiêu chuẩn đạo đức của con người VN mới.

– Cần phân biệt tiết kiệm với bủn xỉn, keo kiệt.

3. Vấn đề cán bộ quản lý kinh tế.

a. Vị trí của cán bộ quản lý kinh tế.

b. Cán bộ quản lý tốt theo tư tưởng HCM là như thế nào?

– Vấn đề quan tâm trước hết của HCM là đạo đức của người cán bộ. Đạo đức là gốc là nền tảng.

– Bên cạnh đạo đức còn phải có tài năng.

– Quan hệ giữa đức và tài.

– Đào tạo và sử dụng cán bộ.