Phân số trang 107 sgk Toán lớp 4

Phân số trang 107 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Phân số trong SGK trang 107 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 4): a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây :

b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì ?

Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a)

Hình 1:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4đọc là: hai phần năm

Hình 2:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4đọc là : năm phần tám

Hình 3:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4đọc là : ba phần tư

Hình 4:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4đọc là : bảy phần mười

Hình 5:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4đọc là: ba phần sáu

Hình 6:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4đọc là: ba phần bảy

b)

Hình 1:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4mẫu là số 5 cho biết hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là 2 cho biết có 2 phần được tô màu.

Hình 2:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4mẫu là số 8 cho biết hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là 5 cho biết có 5 phần của hình tròn được tô màu.

Hình 3:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4mẫu là số 4 cho biết hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần của hình tam giác được tô màu.

Hình 4:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4mẫu là số 10 cho biết có 10 hình tròn bằng nhau, tử số là 7 cho biết có 7 hình tròn được tô màu.

Hình 5:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4mẫu là số 6 cho biết hình này được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần được tô màu.

Hình 6:Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4mẫu là số 7 cho biết có 7 hình ngôi sao bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 hình ngôi sao được tô màu.

Bài 2 (trang 107 SGK Toán 4): Viết theo mẫu

Phân số Tử số Mẫu số
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 6 11
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Phân số Tử số Mẫu số
3 8
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
12 55

Lời giải:

Phân số Tử số Mẫu số
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 6 11
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 8 10
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 5 12
Phân số Tử số Mẫu số
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 3 8
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 18 55
Viết theo mẫu trang 107 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 12 55

Bài 3 (trang 107 SGK Toán 4): Viết các phân số:

a) Hai phần năm;

b) Mười một phần mười hai;

c) Bốn phần chín;

d) Chín phần mười;

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Lời giải:

a) Hai phần năm:Viết các phân số Hai phần năm | Để học tốt Toán 4

b) Mười một phần mười hai:Viết các phân số Hai phần năm | Để học tốt Toán 4

c) Bốn phần chín:Viết các phân số Hai phần năm | Để học tốt Toán 4

d) Chín phần mười:Viết các phân số Hai phần năm | Để học tốt Toán 4

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư:Viết các phân số Hai phần năm | Để học tốt Toán 4.

Bài 4 (trang 107 SGK Toán 4): Đọc các phân số: Đọc các phân số 5/9, 8/17, 3/27, 19/33, 80/100 | Để học tốt Toán 4.

Lời giải:

Đọc các phân số 5/9, 8/17, 3/27, 19/33, 80/100 | Để học tốt Toán 4đọc là: Năm phần chín.

Đọc các phân số 5/9, 8/17, 3/27, 19/33, 80/100 | Để học tốt Toán 4đọc là : Tám phần mười bảy.

Đọc các phân số 5/9, 8/17, 3/27, 19/33, 80/100 | Để học tốt Toán 4đọc là ba phần hai bảy.

Đọc các phân số 5/9, 8/17, 3/27, 19/33, 80/100 | Để học tốt Toán 4đọc là: Mười chín phần ba mươi ba.

Đọc các phân số 5/9, 8/17, 3/27, 19/33, 80/100 | Để học tốt Toán 4đọc là: Tám mươi phần một trăm( hoặc tám mươi phần trăm).