Tìm kiếm tài liệu

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) trang 110 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) trong SGK trang 110 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 4): Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7 ;  8 : 5 ;  19 : 11 ;  3 : 3 ;  2 : 15

Lời giải:

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số 9 chia 7 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Có hai phân sốCó hai phân số 7/6 và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 | Để học tốt Toán 4Có hai phân số 7/6 và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 | Để học tốt Toán 4, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Có hai phân số 7/6 và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Phân sốCó hai phân số 7/6 và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 | Để học tốt Toán 4chỉ hình đã tô màu của hình 1.

b) Phân sốCó hai phân số 7/6 và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 | Để học tốt Toán 4chỉ hình đã tô màu của hình 2.

Giải thích câu a:

Ở hình 1, mỗi hình chữ nhật đã được chia làm 6 phần bằng nhau. Ta đã tô màu cả một hình chữ nhật, tức là ô màu 6 phần, tồi lại tô màu thêm một phần nữa ( của hình chữ nhật kia) tức tô màuCó hai phân số 7/6 và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 | Để học tốt Toán 4hình chữ nhật.

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4):

Trong các phân số 3/4, 9/14, 7/5, 6/10, 19/17, 24/24 | Để học tốt Toán 4

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1 ?

c) Phần số nào lớn hơn 1 ?

Lời giải:

Trong các phân số 3/4, 9/14, 7/5, 6/10, 19/17, 24/24 | Để học tốt Toán 4