Tìm kiếm tài liệu

Phân số và phép chia số tự nhiên trang 108 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phân số và phép chia số tự nhiên trong SGK trang 108 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 4): Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9 ;

5 : 8

; 6: 19;

1: 3.

Lời giải:

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số 7 : 9 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Viết theo mẫu trang 108 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết theo mẫu trang 108 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Nói thêm: nếu tử số chia hết cho mẫu số thì ta có thể viết phân số dưới dạng một số tự nhiên.

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu) :

Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu) trang 108 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu) trang 108 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4