Tìm kiếm tài liệu

Phép cộng phân số trang 126 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phép cộng phân số trong SGK trang 126 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 126 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/5 + 3/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/5 + 3/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 126 SGK Toán 4): Viết tiếp vào chỗ chấm :

Viết tiếp vào chỗ chấm 3/7 + 2/7 = ... | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết tiếp vào chỗ chấm 3/7 + 2/7 = ... | Để học tốt Toán 4

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 4): Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển đượcHai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho | Để học tốt Toán 4số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển đượcHai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho | Để học tốt Toán 4số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo trong kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1:Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho | Để học tốt Toán 4số gạo

Ô tô 2:Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho | Để học tốt Toán 4số gạo

Hai ô tô: … số gạo?

Giải

Hai ô tô chuyển được:

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho | Để học tốt Toán 4(số gạo trong kho)

Đáp số:Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho | Để học tốt Toán 4số gạo trong kho