Tìm kiếm tài liệu

Phép nhân phân số trang 133 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Phép nhân phân số trong SGK trang 133 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 4): Tính :

Tính 4/5 x 6/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 4/5 x 6/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

Rút gọn rồi tính 2/6 x 7/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn rồi tính 2/6 x 7/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chiều dàiMột hình chữ nhật có chiều dài 6/7m và chiều rộng 3/5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m và chiều rộngMột hình chữ nhật có chiều dài 6/7m và chiều rộng 3/5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là:

Một hình chữ nhật có chiều dài 6/7m và chiều rộng 3/5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4(m2)

Đáp số:Một hình chữ nhật có chiều dài 6/7m và chiều rộng 3/5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4m2