Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) trang 116, 117 sgk Toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) trang 116, 117 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) trong SGK trang 116, 117 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng các phân số :

Quy đồng các phân số 7/9 và 2/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng các phân số 7/9 và 2/3 | Để học tốt Toán 4

Nói thêm: Khi quy đồng mẫu số hai phân số của phân số này chia hết cho mẫu của phân sso kia, ta có thể làm như sau:

– Lấy mẫu số lớn làm mẫu số chung (MSC).

– Tìm thương của MSC và mẫu của phân số kia.

– Lấy thương đó nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.

Ghi chú: Chương trình giảm tải 2011 bỏ câu c ( Viết tắt bỏ).

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Quy đồng mẫu số các phân số 4/7 và 5/12 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số 4/7 và 5/12 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Viết các phấn số lần lượt bằngViết các phấn số lần lượt bằng 5/6, 9/8 và có mẫu số chung là 24 | Để học tốt Toán 4và có mẫu số chung là 24.

Lời giải:

Lấy mẫu số chung chia cho từng mẫu số để tìm thương. Sau đó nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thương tương ứng.

Viết các phấn số lần lượt bằng 5/6, 9/8 và có mẫu số chung là 24 | Để học tốt Toán 4