Tìm kiếm tài liệu

Quy đồng mẫu số các phân số trang 116 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 Quy đồng mẫu số các phân số trang trong SGK trang 116 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Quy đồng mẫu số các phân số 5/6 và 1/4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số 5/6 và 1/4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Quy đồng mẫu số các phân số 7/5 và 8/11 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số 7/5 và 8/11 | Để học tốt Toán 4