Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 tập 2 Hữu cơ Pdf

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 tập 2 Hữu cơ Pdf

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 tập 2 Hữu cơ
Tác giả: Nguyễn Anh Phong, Lê Kiều Hưng

Nối tiếp Rèn Luyện Và Phát Triển Tư Duy Hóa Học giải bài toán điểm 8, 9, 10 Tập 1 Vô Cơ, nội dung của tập 2 gồm 5 chương:

Chương 5: Những con đường tư duy trong các bài toàn hữu cơ hay và khó chứa C, H, O

  • Tư duy dồn biến trong các bài toán hữu cơ
  • Tư duy đánh giá các bài toán hữu cơ
  • Rèn luyện và đánh giá tư duy giải

Chương 6: Những con đường tư duy giải toán Peptit

Chương 7: Những con đường tư duy giải toán hỗn hợp chứa N

Chương 8: Những con đường tư duy giải toán Hidrocacbon

  • Toán đốt cháy Hidrocacbon
  • Bài toán cộng và tách Hidrocacbon

Chương 9: Những con đường tư duy giải toán Este

Download: PDF