Download sách Động Lực Học Máy ebook PDF

Động Lực Học Máy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004)
Tác giả: Gs.Ts.Đỗ Sanh
Số trang: 177 Trang

Định nghĩa động lực học máy. Chuyển động của máy cứng một bậc động. Động lực của quá trình bình ổn. Động lực của quá trình mở máy và đóng máy. Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính. Chuyển động bình ổn của máy với cơ cấu truyền động đàn tính. Động lực học của quá trình chuyển tiếp. Điều khiển chuyển động của máy theo chương trình. Hệ điểu khiển với liên kết ngược. Một số bài toán tổng hợp tối ưu điều khiển chuyển động máy.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF