Download sách Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại – ĐHQG ebook PDF

Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại – ĐHQG
Tác giả: Trịnh Xuân Sén
Số trang: 183 Trang

Chương 1. Phần mở đầu
Chương 2. Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li
Chương 3. Thế điện cực và sức điện động của pin điện.
Chương 4. Giản đồ thế điện cực -pH Chương 5. Ăn mòn điện hóa học
Chương 6. Các dạng ăn mòn
Chương 7. Sự ăn mòn vật liệu kim loại và các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn điện hóa
Chương 8. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF