Tìm kiếm tài liệu

So sánh hai phân số khác mẫu số trang 122 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 So sánh hai phân số khác mẫu số trong SGK trang 122 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :

So sánh hai phân số 3/4 và 4/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

So sánh hai phân số 3/4 và 4/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): Rút gọn rồi so sánh hai phân số :

Rút gọn rồi so sánh hai phân số 6/10 và 4/5 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn rồi so sánh hai phân số 6/10 và 4/5 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4): Mai ănMai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn | Để học tốt Toán 4cái bánh, Hoa ănMai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn | Để học tốt Toán 4cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ?

Lời giải:

Quy đồng mẫu số:

Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn | Để học tốt Toán 4

Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn | Để học tốt Toán 4nên Hoa ăn nhiều bánh hơn.