Tìm kiếm tài liệu

Tải Slide thuyết trình – Lò nấu thủy tinh

Slide thuyết trình – Lò nấu thủy tinh

Công Dụng, Phân Loại, Kết Cấu Lò, Vùng Kỹ Thuật Đặc Trưng..
Lò Gián Đoạn
Quá trình nấu thủy tinh lò nồi
Tiếp liệu cho lò nồi
Dòng thủy tinh trong lò nồi
Lò điện

Lò Làm Việc Liên Tục
Các kiểu lò chính
Dòng thủy tinh trong lò

Phần Xây Dựng
Đáy lò, tường lò, vòm lò
Đốt nhiên liệu
NGUYÊN LÝ BUỒNG HỒI NHIỆT

Download tài liệu:Tại đây