Tag Archives: Tứ Thư Lãnh Đạo

Download sách Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo Ebook PDF

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo Tác giả: Hòa Nhân Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên …

Xem thêm

Download sách Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn Ebook PDF

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn Tác giả: Hòa Nhân Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên …

Xem thêm

Download sách Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế Ebook PDF

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế Tác giả: Hòa Nhân Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên …

Xem thêm