Tìm kiếm tài liệu

Tài liệu chuyên đề một số bài toán về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

§1. Ôn tập về phương trình

1.1.Phương trình bậc hai một ẩn…………………………………………………….2

1.2.Phương trình bậc ba một ẩn……………………………………………………..3

§2. Sử dụng đồ thị y = f(x) đã vẽ để suy ra cách vẽ đồ thị hàm số mới

2.1.Đồ thị hàm số y = |f(x)|…………………………………………………………4

2.2.Đồ thị hàm số y = f(|x|)…………………………………………………………5

2.3.Đồ thị hàm số y = f(x) ± b, y = f(x ± a)…………………………………………6

§3. Một số bài toán về sự tương giao giữa hai đồ thị

3.1.Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị……………………………………………..7

3.2.Dùng đồ thị để biện luận số nghiệm của một phương trình có chứa tham số……7

§4. Một số bài toán về tiếp tuyến

4.1.Tiếp tuyến tại 1 điểm thuộc đồ thị ………………………………………….12

4.2.Tiếp tuyến có hệ số góc cho trước .……………………………………………..12

4.3.Tiếp tuyến đi qua 1 điểm cho trước .……………………………………….……12

§5. Một số bài toán về cực trị

5.1. Điều kiện cần và đủ để hàm số có cực trị … …………………………………16

5.2.Cực trị của 4 hàm số trong chương trình lớp 12 .……………………………….16

5.3.Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba .……………….….16

§6. Tính đối xứng của đồ thị
6.1.Chứng minh rằng đồ thị hs y = f(x) nhận điểm (x0, y0) làm tâm đối xứng………20

6.2.Tìm tâm đối xứng của một đồ thị………………………………………………. 21
6.3.Chứng minh đồ thị hs y = f(x) nhận đường thẳng x = x0 làm trục đối xứng… 21

6.4.Tìm trục đối xứng của một đồ thị……………………………………….…….…22

§7. Các bài toán tổng hợp cho bốn dạng hàm số thường gặp

7.1.Hàm bậc ba ……..25

7.2.Hàm bậc bốn trùng phương……………………………… ………………27

7.3.Hàm bậc 1:1………………………………………….….………………………28

MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ……………………………… ……………… 30

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI……………………………… ……………… 34

Download Ebook : PDF