Tài liệu chuyên đề nguyên hàm, tích phân các dạng thường gặp và ứng dụng Pdf

Tài liệu chuyên đề nguyên hàm, tích phân các dạng thường gặp và ứng dụng Pdf

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

§1. NGUYÊN HÀM
1.1. Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm…………2
1.2. Bảng các nguyên hàm cơ bản……………………….2
§2. TÍCH PHÂN
2.1. Định nghĩa và các tính chất của tích phân………….3
2.2. Một số phương pháp tính tích phân…………………3
§3. TÍNH TÍCH PHÂN CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
3.1. Tích phân các hàm số đa thức……………………..7
3.2. Tích phân các hàm số hữu tỉ………………………8
3.3. Tích phân các hàm số có chứa dấu căn………………12
3.4. Tích phân các hàm số lượng giác…………………..16
3.5. Tích phân các hàm số mũ & lôgarit…………………21
3.6. Tích phân các hàm số kết hợp……………………..21
§4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
4.1. Ứng dụng để tính diện tích hình phẳng……………..23
4.2. Ứng dụng để tính thể tích khối tròn xoay…………..24

ĐỀ THI TNPT…………………………………………28
ĐỂ THI CĐ – ĐH………………………………………26
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC…………………………………..29

Download Ebook : PDF